Menu
.......................................โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์...........................................
นักเรียนดีเด่น
Links
เกี่ยวกับการศึกษา
    
หนังสือพิมพ์
TV
อำนวยความสะดวก
อื่นๆ
นักเรียน ดีเด่น

เด็กหญิงวันวิสา ทะเกิงลาภ
ตัวแทนนักเรียนในการอธิบายเรื่อง
บัญชีสหกรณ์แด่สมเด็จพระเทพฯ
More>>
Poll
 คุณคิอย่างไรกับการไม่อนุญาต
ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์?
---------------------------------
ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

เฉยๆ ไม่มีปัญหา

เห็นด้วย
---------------------------------
            
ค้นหาข้อมูล
     
 

ตัวแทนนักเรียน รร. ลอยสายอนุสรณ์ที่ได้อธิบายงานเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการสหกรณ์โรงเรียน
แด่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์